Wymiany międzynarodowe (Erasmus+)

Życie studenckie może stać się przygodą, umożliwiając podróże

Erasmus + jest w zasięgu każdego studenta SAN, który chce poszerzyć swoje horyzonty, studiując bądź realizując praktyki - także zagranicą

KTO MOŻE JECHAĆ?

 

Społeczna Akademia Nauk wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego, wielokulturowego świata. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji jest jednym z naszych priorytetów. Właśnie dlatego umożliwiamy uczestniczenie w programie Erasmus + wszystkim studentom, którzy

 • ukończyli 1 rok studiów;
 • są obywatelami kraju uprawnionego do udziału w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy/ kartę stałego pobytu w Polsce;
 • znają język obcy w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki na zagranicznej uczelni (UWAGA! Nie musi to być język angielski).

 

 

Wychodzimy z założenia, że w wymianę zagraniczną może jechać każdy, a po powrocie zyskują wszyscy:

 

Student, bo wraca z nowymi doświadczeniami i lepszą znajomością języka

 

Uczelnia, ponieważ wraca do niej student bogatszy o wiedzę i doświadczenia, które pomogą szybciej przyswajać wiedzę.JAKIE FORMALNOŚCI NALEŻY ZREALIZOWAĆ?

 

 •  Konieczne jest uzyskanie zgody Dziekana na wyjazd – należy ją uzyskać indywidualnie. W tym celu student zobowiązany jest przedstawić proponowaną listę przedmiotów do realizacji za granicą.
 • Należy czytelnie wypełnić wymagane dokumenty -> link
 • Trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Programu, by udowodnić, że zna się język w stopniu komunikatywnym. Jest to bezpłatne :)
 • Warto założyć konto w walucie EUR. W razie podania numeru konta PLN do wypłaty stypendium, kwota zostanie pomniejszona o koszty spreadu i przewalutowania pobrane przez Bank (około 3,5–5%).

 

 

 ILE TRWA WYJAZD?

 

Czas wyjazdu na stypendium programu Erasmus+ wynosi jeden lub dwa semestry akademickie.

 

 

ILE WYNOSI STYPENDIUM WYJAZDOWE?

 

Stypendium wyjazdowe wynosi 300, 400 lub 500 euro miesięcznie w zależności od kraju do którego się wyjeżdża w przypadku wyjazdu na studia, plus ewentualnie odpowiednik 200 euro dla osób otrzymujących stypendium socjalne. Wysokości stawek stypendium dla wyjazdów na praktyki to (odpowiednio 400, 500 lub 600 euro w zależności od kraju). Może się zdarzyć, że stypendium nie pokryje całości kosztów związanych z wyjazdem, co jest zależne od indywidualnych kosztów utrzymania studenta.

 

 

CO OBOWIĄZUJE W CZASIE WYJAZDU?

 

 • Prawa i obowiązki Studenta w czasie wyjazdu określa Karta Studenta Erasmusa.

 • Obowiązkiem studenta jest utrzymywanie kontaktu z Promotorem, jeśli wyjeżdża w czasie pisania pracy dyplomowej.

 • Pobyt na stypendium nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania czesnego w SAN.

 • W zależności od systemu prawnego danego kraju możesz podjąć pracę za granicą – szczegółowe informacje uzyskasz w stosownym konsulacie.

 • Na koniec wyjazdu student otrzymuje Trancript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą. Proszę pamiętać, żeby upomnieć się o dwie kopie tego dokumentu (jedna dla SAN).

 

 

CO PO POWROCIE?

 

 • Należy przedstawić dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.

 • Konieczne jest wypełnienie internetowej ankiety beneficjenta.

 • Dziekan wydziału po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną podejmuje decyzję, czy Uczelnia uznaje pobyt na stypendium. Wówczas nie ma konieczności powtarzania semestru/roku.

 • Być może trzeba będzie zaliczyć różnice programowe, które będą znane jeszcze przed wyjazdem.

 • Jeśli jakiś przedmiot nie został zaliczony w czasie pobytu za granicą, należy ów przedmiot lub jego odpowiednik zaliczyć w Społecznej Akademii Nauk.

 

 

Erasmus + to program na piątkę z plusem! Nie trać okazji głoś swoją kandydaturę już dziś!

 

 

Zgłoszenia na Erasmus+