Cudzoziemcy

Cudzoziemcy w SAN

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Jeżeli jesteś kandydatem cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie do Społecznej Akademii Nauk zapoznaj się z etapami rejestracji na studia.

Osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Rekrutacja na studia i wymagane dokumenty

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji*,
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: krakow@san.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski,
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez system rezerwacyjny. Należy zarezerwować wizytę, telefonicznie (604-573-194) lub mailowo (krakow@san.edu.pl).

 
Etap I - wstępna rejestracja

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w SAN następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem,
 2. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem),
 3. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez SAN po przyjeździe do Polski, pobierz
 4. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej,
 5. Dowód wniesienia opłaty czesnego (z góry za I semestr nauki),
 6. 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia,

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski),
 2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią, pobierz
 3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji, pobierz
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej). pobierz

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika,
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.
Etap II - rejestracja uzupełniająca

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille.

  Wyjątki:
  • International Baccalaureate (IB),
  • European Baccalaureate (EB)
  • dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski, 

 3. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony, 
 4. 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
 5. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 6. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski,
 7. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów. 
Wymogi językowe

Oferta językowa dla cudzoziemców

Cudzoziemcy nieposiadający:

 1. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenia ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

mogą skorzystać z prowadzonego przez SAN intensywnego kursu języka polskiego „Polski na studia”, przygotowującego do studiowania w języku polskim lub podejść do egzaminu z języka polskiego.

Kurs języka polskiego "POLSKI NA STUDIA"

Cudzoziemców rozpoczynających naukę w SAN zapraszamy na intensywny kurs języka polskiego „Polski na studia”, przygotowujący do studiowania w języku polskim.

Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a na wyższych poziomach zaawansowania - także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Grupy na poziomie A0, A1, A2, B1, B2. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Ilość godzin kursu: 80.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • zapisanie się na kurs przez stronę: event.san.edu.pl
 • wypełnienie ankiety uczestnika kursu
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie
 • przelanie opłaty za kurs w kwocie pełnej lub promocyjnej (zależnie od terminu zapisu)
 • rozwiązanie testu kompetencyjnego, na podstawie którego uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy
 1. Opłatę za kurs należy przelać na konto podane poniżej w terminie do 14 dni od daty zapisania się na kurs.

Konto do wpłat za kurs:
Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: Imię i nazwisko kandydata + opłata za kurs języka polskiego.

 1. W ramach opłaty za kurs organizator zapewnia uczestnikowi podręcznik i wszystkie materiały dydaktyczne.
 2. Uczestnik kursu jest zwolniony z opłaty za egzamin; koszt egzaminu dla uczestnika kursu wliczony jest w cenę kursu. Uczestnik kursu po zapisaniu się na kurs zostaje automatycznie zarejestrowany na egzamin z języka polskiego.
 3. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie, wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. nagła choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. W przypadku zwrotu opłaty za kurs w udokumentowanych przypadkach losowych można się o nią ubiegać do dnia 30.09.2020 r.
 4. Uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego wydany przez Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zdanie egzaminu z wynikiem minimum 60%.
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu kandydat otrzymuje drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Uwaga! Proszę podawać wyłącznie swój własny adres e-mail, a nie pośredników.
 6. Kontakt w sprawie kursu (również w języku rosyjskim) - opiekun kursów języka polskiego: dwieczorek@san.edu.pl

UWAGA! W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, informujemy, że kurs może zostać poprowadzony w formie online za pośrednictwem aplikacji TEAMS i platformy P@O. 

Informacje o logowaniu i dostępie do Microsoft Office 365 (w tym aplikacja Microsoft TEAMS) oraz do platformy PAO:

 

Egzamin z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 ma na celu potwierdzenie kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego w sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada żadnego z wymaganych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego. Egzamin na poziomie B1 można składać w wybranym przez siebie terminie i ośrodku SAN (w Warszawie, Łodzi lub Krakowie). Zapisy na egzamin odbywają się tylko on-line przez stronę internetową SAN: www.event.san.edu.pl.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • zarejestrowanie się na egzamin przez stronę: www.event.san.edu.pl;
 • wypełnienie ankiety uczestnika egzaminu;
 • potwierdzenie o zapoznaniu się z informacją o egzaminie;
 • przelanie opłaty za egzamin w terminie 14 dni po zarejestrowaniu się na egzamin.
 1. Terminy egzaminu (do wyboru dla kandydata):
 • 09.2020 r. (zapisy do 15.09.2020 r.)
 • 11.2020 r. (zapisy do 10.11.2020 r.)
 • 01.2021 r. (zapisy do 10.01.2021 r.)
 1. Koszt egzaminu to 250 zł.
 1. Opłatę za egzamin należy przelać na konto:

Bank ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko + opłata za egzamin z języka polskiego

 1. Organizator nie zwraca opłat za egzamin w przypadku nie stawienia się na egzamin z winy uczestnika. Jedynie w przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu z powodu wypadków losowych i po ich udokumentowaniu (np. choroba), uczestnik za zgodą organizatora może przystąpić do egzaminu w innym terminie i bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 1. Każdy uczestnik przystępujący do egzaminu otrzyma certyfikat z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, jeśli uzyska wynik minimum 60%. O wynikach egzaminu i dacie odbioru certyfikatów uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail podany przy rejestracji na egzamin, nie później niż w terminie 14 dni od daty zdania egzaminu.
 2. Uczestnik, który nie zda egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez organizatora kursu, jednak nie później niż do 15.01.2021 r. i po wniesieniu dodatkowej opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 150 zł.
 3. Uczestnik egzaminu jest zobowiązany zgłosić się na egzamin z dowodem potwierdzającym jego tożsamość, tj. z paszportem, z dowodem wpłaty za egzamin i długopisem.
 4. Egzamin odbędzie się 22.09.2020 r. w Warszawie, Krakowie i w Łodzi o godz. 10.00. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminu będą zamieszczone na stronie www.san.edu.pl. Wszelkie zmiany dotyczące egzaminu organizator będzie przekazywał uczestnikowi drogą elektroniczną na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail. Uwaga! Przy rejestracji na egzamin proszę podać wyłącznie swój prywatny adres e-mail, a nie adres pośrednika.
 5. Kontakt w sprawie egzaminu (również w języku rosyjskim): dwieczorek@san.edu.pl.

Dodatkowe informacje dla cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w województwie małopolskim jest:

Narodowego Funduszu Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
www.nfz-krakow.pl/

NFZ - jak ubezpieczyć się dobrowolnie

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących zawarcia umowy z NFZ prosimy o kontakt z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Student – cudzoziemiec, który  posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.