Praktyki studenckie

Praktyki w SAN

Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia Studentów Społecznej Akademii Nauk wynikającą z programu nauczania i planu studiów. Do odbycia praktyk zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Opiekę nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawują:

 

 • z ramienia Uczelni - Opiekun praktyk wskazany przez Dziekana Wydziału
 • z ramienia Organizacji przyjmującej na praktyki - Opiekun praktyk wskazany przez Kierownika Organizacji zaakceptowanej przez Uczelnię w wyniku wcześniejszej weryfikacji


Cele szczegółowe praktyk

Głównym celem praktyk zawodowych jest wykorzystanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji (w tym społecznych) zdobytych w trakcie studiów  w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej oraz poznanie zadań, cech, form, organizacji, metod i wyników pracy wybranej przez studenta organizacji, a także poznanie jej środowiskowych uwarunkowań.

Cele szczegółowe praktyk to:

 

 1. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia dyskusji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.
 2. Połączenie teorii wyniesionej z zajęć ogólnych i specjalnościowych w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach realnego działania przedsiębiorstwa lub innej organizacji zatrudniających między innymi pracowników o specjalnościach zgodnych z profilem kształcenia, realizowanymi przez studenta
 3. Zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy zawodowej zgodnie z profilem wybranej przez studenta specjalności
 4. Kształtowanie u studentów odpowiednich postaw i motywacji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalności
 5. Umożliwienie studentom rozwijania kwalifikacji i kompetencji poprzez pobudzenie inwencji, własnej inicjatywy i samorealizacji, jako formy ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego
 6. Umożliwienie studentom poznania potencjalnego miejsca pracy i środowiska zawodowego, w którym w przyszłości mogą wykonywać określone dla swojego wykształcenia zadania.

Zasady realizacji praktyki, czyli… Kiedy praktyka może być zaliczona?

Realizowanie praktyk zawodowych jest obowiązkiem każdego studenta – zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Student odbywa praktyki pod kierunkiem dwóch opiekunów. Jednym jest przedstawiciel Uczelni, drugim – przedstawiciel Organizacji przyjmującej na praktyki.

 

Celem praktyk zawodowych jest umożliwienie studentowi wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów. Pozwala to na lepsze przygotowanie studenta do pracy zawodowej.

 

Jak rozpocząć praktyki?

 1. Skontaktuj się z Centrum Karier Społecznej Akademii Nauk lub poszukaj pracodawcy na własną rękę.

 2. Po uzgodnieniu z pracodawcą takich kwestii jak stanowisko, termin i miejsce wykonywania praktyk, wypełnij skierowanie na praktyki i przynieś uzupełnione do dziekanatu.

 3. Na podstawie skierowania zostanie przygotowana umowa o praktyki w dwóch egzemplarzach. Umowę podpisaną przez Dyrekcję Wydziału odbierz z Dziekanatu i przedstaw przyszłemu pracodawcy.

 4. Umowę podpisaną przez przedstawiciela firmy, w której będziesz wykonywać praktyki, zanieś do Dziekanatu.

 5. Odbierz dzienniczek praktyk. Pamiętaj, aby w czasie ich odbywania na bieżąco go uzupełniać – zakres Twoich codziennych obowiązków powinien być każdorazowo potwierdzony podpisem opiekuna praktyk i firmową pieczątką.

 6. Umowa podpisana? Dzienniczek wypełniony? Gratulacje – praktyki zostaną zaliczone! Przedstaw te dokumenty opiekunowi praktyk ze strony Uczelni. Na ich podstawie zostanie Ci wpisane zaliczenie.

 

Najczęściej zadawane pytania

Ile godzin praktyk muszę odrobić?

Ilość godzin praktyk dla każdego  semestru jest zależna od profilu danego kierunku. Informację o ilości godzin, które aktualnie obowiązują, uzyskasz u opiekuna praktyk ze strony Uczelni lub w dziekanacie.

Kto może być moim opiekunem praktyk ze strony przedsiębiorstwa?

Wskazane jest, aby praktyki odbywały się pod kierownictwem/nadzorem Opiekuna (pracownika organizacji) posiadającego wyższe wykształcenie oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Czy jeśli pracuję, mogę mieć na tej podstawie zaliczone praktyki?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie wykonywanej pracy pod warunkiem pozytywnej weryfikacji organizacji przez Uczelnię i przedstawienia zaświadczenia o wykonywaniu pracy bezpośrednio związanej z celami realizacji praktyk i potwierdzającego osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Warunkiem jest, aby wykonywane stanowisko było zbieżne z kierunkiem studiów, a okres zatrudnienia nie był krótszy niż 3 miesiące.

Czy mogę odbywać praktyki za granicą?

Istnieje możliwość ubiegania się o zaliczenie praktyk (zgodnych z kierunkiem studiów, w obowiązującej ilości godzin) odbywanych za granicami kraju w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany uprzednio program praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk oraz sprawozdanie z ich przebiegu.