Studia II stopnia

Pedagogika

Studia na Społecznej Akademii Nauk na kierunku pedagogika dają Absolwentom kwalifikacje nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, dot. specjalizacji - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Kadra naukowa składająca się zarówno z teoretyków pedagogiki jak i znanych praktyków kompleksowo przygotowuje Studentów do rozpoczęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, domach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, urzędach pracy, placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach charytatywnych i samopomocowych.