Informacje praktyczne

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów: II stopnia
Uzyskany tytuł: magister zarządzania (w wybranej specjalności)
Opiekun merytoryczny kierunku: mgr Monika Sobczyk-Paterek, Kierownik Filii SAN w Krakowie

Zasady rekrutacji

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

W obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez system rezerwacyjny. Należy umówić wizytę, telefonicznie (604-573-194) lub mailowo (krakow@san.edu.pl).

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
  • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
  • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia; 
    nie dotyczy absolwentów SAN
    )
  • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
  • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe + legitymacja studencka)

Dokumenty przyjmowane są w Biurze Rekrutacji Filii SAN w Krakowie*.

w obecnej sytuacji, termin dostarczenia dokumentów do Biura Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie przez system rezerwacyjny. Należy umówić wizytę w siedzibie Filii SAN w Krakowie - telefonicznie (604-573-194) lub mailowo (krakow@san.edu.pl).