Co po studiach?

Absolwent Stosunków Międzynarodowych może podjąć pracę w charakterze specjalisty na różnych poziomach administracji publicznej: od szczebla samorządowego przez państwowy po unijny, jak również w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu oraz w przedsiębiorstwach krajowych, europejskich i światowych, a także instytucjach uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy strukturalnych i pomocowych.