Misja Uczelni

Misja Uczelni

Jakość kształcenia i warunki studiowania mają przełożenie na pozycje absolwentów na rynku pracy

Szkolnictwo wyższe stoi przed zadaniem kształtowania ekspertów, którzy odpowiedzialnie wejdą na rynek pracy. Z tego względu tworząc program kształcenia współczesnych uczelni musimy mieć świadomość wyzwań, jakie niosą ze sobą realia rynku pracy współczesnego nam XXI wieku. Co za tym idzie to, mury uczelni powinni opuszczać absolwenci, którzy będą w stanie aktywnie i twórczo rozwiązywać problemy społeczne o znacznej doniosłości, dzięki wykształconej w toku nauczania umiejętności implementacji wyników prac naukowych i badawczo – rozwojowych. Innymi słowy, absolwenci naszej uczelni powinni być konkurencyjni na rynku pracy.

 


Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę to działania służące zmniejszaniu dysproporcji pomiędzy studentami w wymiarach edukacyjnym, kulturowym, ekonomicznym oraz obywatelskim, na co również kładzie nacisk Społeczna Akademia Nauk.

 


Misja Społecznej Akademii Nauk wyraża się w dążeniu do nieustającego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich co realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej wykwalifikowanej kadry naukowo - dydaktycznej. Jej trzon stanowią wieloletni, doświadczeni pracownicy naukowo – dydaktyczni o uznanej pozycji w kraju i zagranicą, których udział w kształtowaniu problematyki badawczej szkół naukowych jest niepodważalny.
Misja naszej uczelni przyjęta i wdrożona została ona przez społeczność Uczelni obejmującą i jednoczącą: uczonych, studentów oraz pracowników administracji w duchu zaufania i szacunku, połączonych pasją dążenia do doskonałości oraz działających w służbie społecznej dla idei dobra i prawdy.

 


Społeczna Akademia Nauk podejmuje też działania służące zmniejszaniu dysproporcji między studentami . Naszą misją jest popularyzacja nauki. Badania prowadzone przez Społeczną Akademię Nauk realizowane są na światowym poziomie dzięki czemu prowadzą do stworzenia szkół naukowych koncentrujących się wokół problematyki z obszaru nauk o zarządzaniu oraz innych ekonomicznych i społecznych.skupionych w szczególności wokół zagadnień zarządzania oraz innych nauk ekonomicznych i społecznych.

 


Odpowiedzialność społeczna uczelni wyraża się w tym, że kierując się potrzebami rynku pracy nie tylko kształcimy studentów, ale i służymy społeczności lokalnej realizując badania naukowe i usługi edukacyjne charakteryzujące się wysokim poziomem jakości kształcenia.

 


Współpraca międzynarodowa na wielu płaszczyznach, jest pokłosiem starań odpowiadających misji uczelni. Umożliwia ona nie tylko realizację międzynarodowych projektów badawczych, ale i wymianę międzynarodową studentów oraz pracowników, w czym jedni i drudzy są mocno wspierani przez dedykowane jednostki. Dodać należy także, że polityka działań uczelni zapewnia także to, że wśród naszej kadry dydaktycznej znajduje się wielu znanych, zagranicznych naukowców.

 


Naszym celem jest wyposażenie kształconych przez nas studentów nie tylko w specjalistyczną wiedzę pozwalającą na sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce, ale również rozwijanie w nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Dostrzegamy bowiem potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością, a wartościami ogólnoludzkimi, innymi słowy pomiędzy techno a humanum. Z tego względu dbamy nie tylko wysokiej jakości warunki studiowania, ale i o to by nasi studenci, także obcokrajowcy, czuli się u nas, jak u siebie.

 


Absolwentów naszej Uczelni charakteryzuje nie tylko profesjonalizm, ale i solidne podstawy teoretyczne umożliwiające skuteczną rynkowo pracę. Kształcimy w nich również postawy takie jak, wrażliwość na problemy współczesnego świata, otwartość oraz tolerancję.
Dyplom naszej Uczelni, w myśl ogólnych założeń, chcemy by stanowił dla naszych absolwentów powód do dumy i satysfakcji, sprawiając równocześnie, że będą oni postrzegani przez przedsiębiorców, jako eksperci w swojej dziedzinie.

 


Misją Wydziału Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk jest dodatkowo stworzenie w Krakowie wielokulturowego miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń, opartego na otwartości, wzajemnym szacunku i chęci nieustannego rozwoju. Wychodzimy naprzód, by zawsze odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Dzięki połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznymi kwalifikacjami szkolimy przyszłą kadrę menedżerską i pedagogiczną zgodnie z duchem czasu.

 


Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im zdobycie lepszych miejsc pracy po opuszczeniu murów uczelni wpływa na to, że wielu z naszych absolwentów weźmie czynny udział w procesie dalszej transformacji gospodarki zarówno lokalnej, krakowskiej, jak i ogólnokrajowej. Podstawą, dla tego przekonania stanowi dla nas m.in. wysoka aktywność badawcza nauczycieli akademickich i intensywność procesu kształcenia kadry naukowej, która przekazuje swoją wiedzę studentom komplementarnie z praktykami z biznesu.Dzięki naszej działalności kierujemy potrzebami rynku pracy oraz służymy lokalnym społecznościom, dostarczając usługi edukacyjne na najwyższym poziomie.

 

Misją Wydziału Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk jest stworzenie w Krakowie wielokulturowego miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń, opartego na otwartości, wzajemnym szacunku i chęci nieustannego rozwoju. Wychodzimy naprzód, by zawsze odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku pracy. Dzięki połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznymi kwalifikacjami szkolimy przyszłą kadrę menedżerską i pedagogiczną zgodnie z duchem czasu.

Uczelnia podejmuje współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach. Wśród naszej kadry dydaktycznej znajduje się wielu znanych zagranicznych naukowców. Naszym studentom oferujemy możliwość wymiany międzyuczelnianej oraz zagranicznych praktyk.

 

 

Podsumowując, Absolwent Społecznej Akademii Nauk jest profesjonalistą o szerokim zakresie kompetencji społecznych. Uczelnia za priorytet stawia sobie kształtowanie odpowiedzialnych obywateli, o otwartych umysłach i tolerancyjnych postawach. Dyplom Społecznej Akademii Nauk jest wartością nieprzemijającą – stanowi powód do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w przyszłości.