Aktualności

Jak funkcjonujemy w czasie pandemii? Rok akademicki 2020/2021

« wróć

Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na rzeczywistość akademicką wprowadzając szereg restrykcji, do których nasza uczelnia musiała dostosować się. Utrzymujący się reżim epidemiczny oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo studentów, wykładowców i wszystkich pracowników skłoniło władze uczelni do modyfikacji formuły kształcenia i pracy w nowym roku akademickim 2020/2021.

Od nowego semestru zimowego zajęcia dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych będą odbywały się, w zalecanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, modelu mieszanym, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbędą się natomiast w formie stacjonarnej.

Poszczególne zajęcia dydaktyczne w modelu mieszanym będą realizowane w jednej z czterech formuł:

 • zajęcia w kampusie – studenci uczestniczą w tradycyjnych zajęciach w salach, z zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych,
 • zajęcia on-line synchronicznie – studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych zdalnie w czasie rzeczywistym w terminach przewidzianych planem zajęć. Mają możliwość interakcji z wykładowcą i innymi studentami,
 • zajęcia on-line asynchronicznie – studenci zdalnie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, korzystają z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez wykładowców i umieszczonych na platformie edukacyjnej,
 • zajęcia hybrydowe – wszyscy studenci w ramach jednego przedmiotu uczestniczą albo w zajęciach w kampusie albo w zajęciach zdalnych według harmonogramu określonego planem zajęć. Oznacza to, że część godzin danego przedmiotu realizowana będzie w formie kontaktowej, zaś część z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  Jesteśmy przekonani, że elastyczne wykorzystanie różnorodnych trybów kształcenia, uzależnionych także od specyfiki danego kierunku, pozwoli nam dostosować się do zmieniających się warunków i obostrzeń związanych z pandemią. Jednocześnie naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie studentom edukacji na wysokim poziomie, tak aby przyjęty model prowadzenia zajęć nie wywierał wpływu na jakość kształcenia.

Cykl spotkań informacyjnych dla nowych i obecnych studentów

W pierwszych dniach października z myślą o studentach I, II i III roku studiów w murach uczelni zostanie zorganizowany cykl spotkań informacyjnych.

Podczas wydarzenia studenci będą mogli m.in.:

 • poznać dziekanów i opiekunów merytorycznych kierunków,
 • uzyskać więcej informacji nt. nauczania w formule mieszanej,
 • dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie,
 • nauczyć się odczytywać plan zajęć i umawiać się na konsultacje z wykładowcami,
 • zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania pomocy materialnej - stypendia,
 • a także uzyskać informacje o sposobie zaliczania zajęć i egzaminów.

Dla studentów I semestru będzie to tzw. „Dzień zerowy”. Spotkanie będzie miało również charakter adaptacyjny, tak, aby studenci mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integracji ze wspólnotą akademicką.

 Szczegółowy harmonogram spotkań, zapisy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wydarzenia, niebawem pojawią się na naszej stronie Internetowej oraz fb.

Gdzie szukać informacji

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć w nowym roku akademickim będą podane:

 • w planach zajęć dla poszczególnych kierunków, opublikowanych na tablicy informacyjnej w budynku Filii SAN w Krakowie – gdzie znajdą się informacje, jak prowadzone są dane zajęcia np. w sali, zdalnie on-line lub hybrydowo,
 • na stronie www, w "Strefie studenta" – w zakładce aktualności: publikowane będą najnowsze komunikaty i wytyczne, zaś w zakładce kształcenie on-line: zamieszczone są podstawowe informacje o zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz sposobie logowania się do konkretnych platform,
 • w dziekanacie – będzie można uzyskać aktualne informacje o organizacji zajęć i konsultacjach wykładowców,
 • u opiekunów merytorycznych danego kierunku.

Wskazówki dla cudzoziemców

Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele obostrzeń w ruchu międzynarodowym, które mogą spowodować, że czas potrzebny na załatwienie spraw związanych z przyjazdem na studia do Polski może się znacznie wydłużyć.

Dlatego, obecni studenci SAN oraz kandydaci aplikujący na I rok studiów, którzy obawiają się, że nie zdążą przyjechać na początek roku akademickiego, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formule on-line zgodnie z planem zajęć. W przypadku, gdyby nieobecność na zajęciach prowadzonych w kontakcie w salach uczelni miałaby się przedłużyć, studenci mogą do 30 października wystąpić do dziekana z prośbą o indywidulaną organizację studiów.