NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA studentów i kandydatów na studia

warunki studiowania, życie studenckie, opłaty, stypendia, etc.

  • Student
  • Kandydat na studia

Opłaty


1. Do kiedy muszę zapłacić czesne?

Opłatę za semestr studiów należy uiścić płacąc z góry. Aby uniknąć odsetek w przypadku płatności semestralnych opłata musi być zaksięgowana do 25 września oraz do 25 lutego danego roku akademickiego. Jeżeli wybierasz płatność ratalną, raty należy uiszczać za miesiąc do przodu, tak by zaksięgowana była ona do 25 dnia miesiąca bieżącego (np. do 25 kwietnia za miesiąc maj).

2. Na jakie konto mam wpłacać pieniądze?

Każdy student posiada własne subkonto, którego numer widoczny jest po zalogowaniu w wirtualnym dziekanacie. Jeżeli wpłacisz pieniądze na inne konto, nie zostaną zaliczone na poczet Twojego czesnego. Dlatego tak ważne jest, aby wpłata została dokonana na właściwe konto.


3. Dlaczego muszę uiszczać raty także w wakacje?

Niektóre kierunki studiów na Społecznej Akademii Nauk mają tak rozplanowany harmonogram płac, że uwzględniają raty także w okresie wakacyjnym. Dzięki temu raty za dany rok studiów są niższe, bo płatność rozkłada się na więcej miesięcy.


4. Co, jeśli zalegam z opłatami?

Zaległości finansowe wiążą się z naliczaniem odsetek. Zadłużenie wobec Uczelni powoduje liczne utrudnienia w studiowaniu, np. nie pozwala na wydanie zaświadczenia studenckiego, przedłużenie legitymacji studenckiej czy wydanie karty egzaminacyjnej.

 

Organizacja roku akademickiego


1. Kiedy rozpoczyna się sesja?

Harmonogram roku akademickiego, w tym terminy sesji, znajduje się w zakładce Organizacja roku akademickiego.


2. Co muszę zrobić, by zaliczyć sesję?

Warunkiem przystąpienia do sesji egzaminacyjnej jest odebranie karty ocen, a co za tym idzie uregulowanie należnych płatności. Obowiązkiem studenta jest złożenie w terminie karty egzaminacyjnej z wszystkimi podpisami. Jest to konieczne do zaliczenia semestru.


3. Co zrobić, jeśli wiem, że nie zdążę zaliczyć terminowo egzaminów?

Student ma możliwość złożyć podanie do Dziekana o przedłużenie sesji – ważne jest, by podanie złożyć przed planowanym końcem sesji. Decyzja Dziekana o przyznaniu przedłużenia staje się prawomocna dopiero wówczas, gdy student uiści opłatę administracyjną z tytułu przekroczenia terminów zaliczenia.


4. Czy dany wykładowca jest dziś na Uczelni?

Obecność nauczycieli akademickich na Uczelni można sprawdzić na planie zajęć dostępnym online w strefie studenta oraz wywieszonym na parterze w budynku Wydziału.

SAN w Krakowie to dobre studia i niskie opłaty. Miejsce, gdzie możesz mieć fascynujące życie studenckie i realizować studia: licencjackie, magisterskie, a nawet doktoranckie; dziennie i zaocznie.

1. Dlaczego warto wybrać SAN Kraków?


Decydując się na Społeczną Akademię Nauk, masz pewność, że zajęcia nie będą tylko wykładnią teorii. Bogato wyposażone pracownie oraz ćwiczenia terenowe to nasz znak rozpoznawczy. Ponadto kadrę dydaktyczną stanowią nie tylko światowej sławy naukowcy, ale też liderzy biznesu. Naszym Studentom oferujemy program stypendialny odpowiadający stypendiom na uczelniach publicznych. Ponadto jako jedni z nielicznych w kraju gwarantujemy wolne niedziele dla studentów studiów niestacjonarnych.

2. Ile wynoszą opłaty ze studia?

Wysokość czesnego oraz opłat administracyjnych możesz sprawdzić tutaj.

3. Na ile kierunków można się rekrutować w cenie jednej opłaty rekrutacyjnej?

Na jeden, ale na naszej uczelni masz możliwość pozyskania podwójnego dyplomu m.in. dzięki współpracy SAN z Clark University.

4. Jakie dokumenty należy złożyć przy rekrutacji?

Dla obywateli Polski


*Kandydaci na studia I stopnia (licencjackie) powinni złożyć następujące dokumenty:
• świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
• formularz osobowy (do pobrania tutaj)
• zaświadczenie lekarskie (tylko przy rekrutacji na kierunek fizjoterapia)
• 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
• kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
• kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

*Kandydaci na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie, e-learning) powinni złożyć następujące dokumenty:
• świadectwo maturalne w oryginale lub jego odpis
• świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
• dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis
• wykaz realizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i oceną potwierdzony przez uczelnię, którą ukończył kandydat (tzw. suplement do dyplomu)
• formularz osobowy (do pobrania tutaj)
• 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego lub dowodowego
• kserokopia dowodu osobistego (obie strony)
• kserokopia dowodu wpłaty rejestracyjnej wniesionej na konto szkoły

 

Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
• Atestat wraz z dodatkiem do atestatu - w oryginale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego polskiego. W przypadku studiów II stopnia dodatkowo dyplom ukończenia studiów I stopnia z tłumaczeniem.
• 2 szt. zdjęcia legitymacyjne (3,5x4,5 lewy profil)
• Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu)
• Kserokopia ważnej wizy (oryginał do wglądu)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego polskiego.
• Dowód wpłaty opłaty wpisowej/rekrutacyjnej oraz legitymację studencką - 520 zł
• Ubezpieczenie (polisa)
• Certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego (uzyskany w SAN )
• Formularz osobowy