Doktorat / Phd – informacje dla kandydatów na studia

Studia w języku polskim. Seminarium doktorskie kształci Studentów w obszarze takich dyscyplin jak zarządzanie, ekonomia czy finanse. Ponadto doktoranci są przygotowywani z metodyki pracy naukowej – dzięki temu dysertacje doktorskie powstałe pod opieką naukową specjalistów Społecznej Akademii Nauk cieszą się uznaniem na całym świecie.


Czteroletnie seminarium doktorskie zakłada rozwijanie indywidualnych pasji badawczych studentów. Program kształcenia rozwija warsztat naukowy doktorantów, uczy stosowania rozmaitych metod naukowych i technik badawczych oraz pozwala nabyć umiejętność organizacji badań. Uczestnicy seminarium są przygotowywani do samodzielnej pracy naukowej, której wynikiem jest dysertacja doktorska oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu SAN posiada już od 2006 roku. Nasi absolwenci cieszą się dużym uznaniem w środowisku naukowym, ale i w biznesie.Kandydaci na studia III stopnia powinni posiadać dyplom studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie B2.